ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เอกสาร - การประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (8 ธ.ค. 60)
12 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
111

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
goo.gl/5XJCT3

เอกสารแนบ
 ไม่มีเอกสารแนบ