หนังสือราชการ
 
สธ 0227/95 ลว. 12 ม.ค. 61 - ชี้แจงการขอใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก
12 มกราคม 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
136
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุทธิรัตน์ พะโพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 13 ม.ค. 2561 เวลา 11:55:06 น. 1.47.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ม.ค. 2561 เวลา 19:48:08 น. 182.53.xxx.xxx
3 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 ม.ค. 2561 เวลา 09:56:07 น. 203.157.xxx.xxx
4 สรัญรัชญ์ ศรีคำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 15 ม.ค. 2561 เวลา 13:08:37 น. 1.2.xxx.xxx
5 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:30:43 น. 203.157.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:26:01 น. 110.77.xxx.xxx