สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว141 ลว. 17 ม.ค. 61 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
17 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
185
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13:46:49 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ม.ค. 2561 เวลา 13:52:14 น. 116.58.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 17 ม.ค. 2561 เวลา 13:57:02 น. 203.157.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ม.ค. 2561 เวลา 14:00:17 น. 124.122.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 17 ม.ค. 2561 เวลา 14:43:10 น. 203.157.xxx.xxx
6 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 17 ม.ค. 2561 เวลา 14:58:55 น. 61.7.xxx.xxx
7 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:40:37 น. 203.157.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:49:42 น. 110.77.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:24:53 น. 110.77.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 29 ม.ค. 2561 เวลา 10:37:57 น. 203.157.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 29 ม.ค. 2561 เวลา 10:47:06 น. 203.157.xxx.xxx
12 ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ 30 ม.ค. 2561 เวลา 09:01:30 น. 182.53.xxx.xxx
13 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 8 ก.พ. 2561 เวลา 09:14:09 น. 159.192.xxx.xxx
14 สีใส ยี่สุ่นแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 17 ก.พ. 2561 เวลา 22:27:25 น. 125.27.xxx.xxx
15 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 19 ก.พ. 2561 เวลา 09:02:30 น. 180.183.xxx.xxx
16 สุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ก.พ. 2561 เวลา 11:53:40 น. 122.154.xxx.xxx