สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว142 ลว. 17 ม.ค. 61 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
17 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
190
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 นางฐิติชญาพร อุยยะพัฒน์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ม.ค. 2561 เวลา 16:15:43 น. 116.58.xxx.xxx
2 เกษร คงแขม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 24 ม.ค. 2561 เวลา 14:27:05 น. 61.19.xxx.xxx
3 ปานประดับ ปานเกิด สสจ.พิษณุโลก 25 ม.ค. 2561 เวลา 14:01:22 น. 203.157.xxx.xxx
4 ชรนันต์ เพ็งบุตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 30 ม.ค. 2561 เวลา 13:54:02 น. 1.2.xxx.xxx
5 สีใส ยี่สุ่นแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 17 ก.พ. 2561 เวลา 22:25:17 น. 125.27.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ก.พ. 2561 เวลา 09:46:56 น. 203.157.xxx.xxx
7 a a สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 23 ก.พ. 2561 เวลา 19:25:11 น. 122.154.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 17:57:14 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2561 เวลา 18:31:31 น. 182.53.xxx.xxx