คำสั่งราชการ
 
สธ0227/ว136 ลว. 17 ม.ค. 61 - แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
18 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
178
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 08:56:34 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 09:01:00 น. 124.122.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 10:36:23 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:29:35 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 14:23:10 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:13:04 น. 110.78.xxx.xxx
7 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:25:49 น. 122.154.xxx.xxx
8 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:27:20 น. 122.154.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:38:53 น. 124.122.xxx.xxx
10 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:43:30 น. 203.157.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 19 ม.ค. 2561 เวลา 15:07:07 น. 203.157.xxx.xxx
12 วันชนะ จุนสูงเนอน สสจ.เพชรบูรณ์ 19 ม.ค. 2561 เวลา 19:50:20 น. 122.155.xxx.xxx
13 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:13:56 น. 110.77.xxx.xxx
14 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 25 ม.ค. 2561 เวลา 13:50:07 น. 124.122.xxx.xxx
15 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:51:41 น. 203.157.xxx.xxx
16 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:23:36 น. 61.19.xxx.xxx
17 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:03:03 น. 61.19.xxx.xxx