หนังสือราชการ
 
สธ0227/169 ลว. 18 ม.ค. 61 - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพรพ.
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก
19 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
95
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 19 ม.ค. 2561 เวลา 08:56:17 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 19 ม.ค. 2561 เวลา 08:57:45 น. 203.157.xxx.xxx
3 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:54:58 น. 203.157.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:46:56 น. 110.77.xxx.xxx