หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว167 ลว. 18 ม.ค. 61 - ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการหลักสูตรอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
19 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
104
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:22:30 น. 203.157.xxx.xxx
2 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:58:13 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 19 ม.ค. 2561 เวลา 12:24:26 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 19 ม.ค. 2561 เวลา 14:15:47 น. 203.157.xxx.xxx
5 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ม.ค. 2561 เวลา 14:46:40 น. 61.7.xxx.xxx
6 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09:26:44 น. 203.157.xxx.xxx