หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว211 ลว. 23 ม.ค. 61 - ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดระยะเฉียบพลัน
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.พิษณุโลก
23 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
80
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 ม.ค. 2561 เวลา 18:42:45 น. 61.19.xxx.xxx
2 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 24 ม.ค. 2561 เวลา 09:18:23 น. 203.157.xxx.xxx