หนังสือราชการ
 
สธ0227/218 ลว. 23 ม.ค. 61 - ด่วนที่สุด จัดทำรายงานประเด็นด้านสาธารณสุข ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อุ้มผาง ตาก
เรียน นพ.สสจ.ตาก
23 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
102
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:09:44 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:26:20 น. 203.157.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:46:40 น. 203.157.xxx.xxx