คำสั่งราชการ
 
สธ0227/ว356 ลว. 6 ก.พ. 61 - แจ้งคำสั่งคณะทำงานเครือข่ายการบังคบใช้กฎหมาย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
123
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.พ. 2561 เวลา 11:17:17 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 ก.พ. 2561 เวลา 11:20:26 น. 110.78.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 ก.พ. 2561 เวลา 13:28:28 น. 124.122.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 6 ก.พ. 2561 เวลา 14:06:31 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 6 ก.พ. 2561 เวลา 14:29:30 น. 203.157.xxx.xxx
6 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ก.พ. 2561 เวลา 16:14:39 น. 116.58.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 16:59:30 น. 203.157.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:23:42 น. 27.145.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:46:14 น. 203.157.xxx.xxx
10 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:54:18 น. 203.157.xxx.xxx
11 สมาพร เกษเทศ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:10:25 น. 110.77.xxx.xxx
12 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:25:30 น. 61.19.xxx.xxx
13 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:03:31 น. 61.19.xxx.xxx