หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว 381 ลว. 8 ก.พ. 61 - ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
เรียน นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.พิษณุโลก
9 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
107
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 ก.พ. 2561 เวลา 10:05:31 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ก.พ. 2561 เวลา 11:18:25 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 9 ก.พ. 2561 เวลา 11:27:22 น. 203.157.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 9 ก.พ. 2561 เวลา 12:55:54 น. 203.157.xxx.xxx
5 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ก.พ. 2561 เวลา 15:01:08 น. 122.154.xxx.xxx
6 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ก.พ. 2561 เวลา 16:06:02 น. 203.157.xxx.xxx