หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว400 ลว. 12 ก.พ. 61 - ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานการจัดทำวีดีทัศภาคกลางคืน สป.สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย, ผอ.รพ.พุทธชินราช
12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
97
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 09:28:45 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:38:19 น. 61.19.xxx.xxx
3 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ก.พ. 2561 เวลา 08:48:00 น. 182.53.xxx.xxx