หนังสือราชการ
 
้ด่วนที่สุด สธ 0227/ว401 ลว. 12 ก.พ. 61 - ขอความร่วมจัดนิทรรศการงานสาธารณสข 100 ปี สาธารณสุขไทย
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
132
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 09:41:39 น. 122.154.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 09:45:57 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:05:08 น. 203.157.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:11:04 น. 203.157.xxx.xxx
5 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:11:31 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:11:42 น. 159.192.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:20:38 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:23:46 น. 124.122.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:40:13 น. 61.19.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:46:06 น. 182.53.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 13:32:04 น. 61.7.xxx.xxx
12 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 13:43:03 น. 203.157.xxx.xxx
13 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:56:46 น. 203.157.xxx.xxx
14 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 11:03:30 น. 203.157.xxx.xxx
15 รมิดา นวมเฟื่อง สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.พ. 2561 เวลา 17:40:04 น. 122.154.xxx.xxx
16 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 24 พ.ค. 2561 เวลา 11:08:38 น. 203.157.xxx.xxx