หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว402 ลว. 12 ก.พ. 61 - ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) วช.
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
162
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 09:41:59 น. 122.154.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 09:44:39 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:05:26 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:11:52 น. 180.183.xxx.xxx
5 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:12:20 น. 110.77.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:12:38 น. 203.157.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:18:32 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:24:19 น. 124.122.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:41:32 น. 61.19.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:44:06 น. 182.53.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 13:32:41 น. 61.7.xxx.xxx
12 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 13:44:22 น. 203.157.xxx.xxx
13 รัชนีกร ใจคำสืบ รพ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 21:34:34 น. 58.10.xxx.xxx
14 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:13:44 น. 203.157.xxx.xxx
15 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ สสจ.พิษณุโลก 14 ก.พ. 2561 เวลา 18:16:14 น. 223.24.xxx.xxx
16 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 19 ก.พ. 2561 เวลา 08:43:41 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางสุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ก.พ. 2561 เวลา 16:50:26 น. 203.157.xxx.xxx
18 กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง สสจ.พิษณุโลก 4 มี.ค. 2561 เวลา 22:41:53 น. 1.46.xxx.xxx