หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว433 ลว. 12 ก.พ. 61 - เชิญประชุมวัณโรค 2 มี.ค. 2561
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.แม่สอด, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
117
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ก.พ. 2561 เวลา 16:29:30 น. 110.77.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ก.พ. 2561 เวลา 16:43:41 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ก.พ. 2561 เวลา 19:37:35 น. 61.19.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 13 ก.พ. 2561 เวลา 08:31:11 น. 159.192.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.พ. 2561 เวลา 09:15:28 น. 182.53.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 13 ก.พ. 2561 เวลา 09:20:29 น. 203.157.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 13 ก.พ. 2561 เวลา 10:06:16 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 ก.พ. 2561 เวลา 09:56:37 น. 159.192.xxx.xxx