ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)
13 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
123
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรรุ่นที่ 3 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
เอกสารแนบ
  1. ว60 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)