หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว442 ลว. 13 ก.พ. 61 - การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต พ.ศ.2555 - 2560
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
13 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
103
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วรรณพร ภุ่ทองเกษ สสจ.ตาก 13 ก.พ. 2561 เวลา 15:43:16 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:20:19 น. 203.157.xxx.xxx
3 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:36:05 น. 122.154.xxx.xxx
4 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:41:15 น. 122.154.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ก.พ. 2561 เวลา 17:36:18 น. 203.157.xxx.xxx
6 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:45:07 น. 203.157.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 14 ก.พ. 2561 เวลา 09:09:05 น. 203.157.xxx.xxx
8 วิรัตน์ สีนวล สสจ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 13:42:40 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2561 เวลา 18:47:59 น. 182.53.xxx.xxx