หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว441 ลว. 13 ก.พ. 61 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU-AMR) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 /2561
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
13 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
132
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13 ก.พ. 2561 เวลา 17:38:04 น. 61.7.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ก.พ. 2561 เวลา 17:40:50 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:43:03 น. 203.157.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:57:44 น. 124.122.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:59:34 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 09:03:35 น. 122.154.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 ก.พ. 2561 เวลา 09:17:21 น. 203.157.xxx.xxx
8 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 14 ก.พ. 2561 เวลา 09:23:54 น. 203.157.xxx.xxx
9 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 14 ก.พ. 2561 เวลา 09:33:50 น. 180.183.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:23:07 น. 61.19.xxx.xxx
11 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:35:45 น. 182.53.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:44:06 น. 182.53.xxx.xxx
13 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 11:45:42 น. 110.77.xxx.xxx
14 ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 16:02:13 น. 182.53.xxx.xxx
15 o 0 รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 16:21:59 น. 182.53.xxx.xxx
16 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 09:03:12 น. 124.122.xxx.xxx