หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว 457 ลว. 14 ก.พ. 61 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการอบรมค่านิยม MOPH สู่การดำเนินงาน Service Plan เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
136
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 13:41:37 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 ก.พ. 2561 เวลา 13:50:47 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 13:53:51 น. 122.154.xxx.xxx
4 อังคณา ชมภูง้าว รพ.แม่สอด 14 ก.พ. 2561 เวลา 14:04:00 น. 180.183.xxx.xxx
5 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 14 ก.พ. 2561 เวลา 14:07:54 น. 180.183.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 ก.พ. 2561 เวลา 14:49:30 น. 124.122.xxx.xxx
7 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:10:51 น. 110.77.xxx.xxx
8 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:17:12 น. 182.53.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:21:21 น. 61.19.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:59:59 น. 182.53.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 16:01:13 น. 203.157.xxx.xxx
12 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 16:20:29 น. 182.53.xxx.xxx
13 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 14 ก.พ. 2561 เวลา 16:23:19 น. 122.154.xxx.xxx
14 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 08:49:31 น. 124.122.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ก.พ. 2561 เวลา 09:22:15 น. 203.157.xxx.xxx