หนังสือราชการ
 
สธ 0227/456 ลว. 14 ก.พ. 61 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดสรรโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรม แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
82
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อังคณา ชมภูง้าว รพ.แม่สอด 14 ก.พ. 2561 เวลา 14:02:41 น. 180.183.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:24:38 น. 61.19.xxx.xxx
3 มานะ เมืองเอี่ยม สสจ.สุโขทัย 15 ก.พ. 2561 เวลา 08:08:43 น. 180.183.xxx.xxx