คำสั่งราชการ
 
สธ 0227/ว525 ลว. 20 ก.พ. 61 - ด่วนที่สุด - ส่งนำเนาคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมฯ สป.สธ. นอกสถานที่ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
21 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
157
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 08:48:03 น. 124.122.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 21 ก.พ. 2561 เวลา 09:10:52 น. 203.157.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 ก.พ. 2561 เวลา 14:43:23 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 14:49:10 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 14:51:00 น. 124.122.xxx.xxx
6 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ก.พ. 2561 เวลา 15:48:03 น. 119.42.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2561 เวลา 16:57:29 น. 203.157.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 22 ก.พ. 2561 เวลา 10:52:41 น. 203.157.xxx.xxx
9 นางสุธีร์ประภา บุญรักษา สสจ.พิษณุโลก 22 ก.พ. 2561 เวลา 19:37:16 น. 203.157.xxx.xxx
10 สวัสดิ์ ขวัญเปรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 16:45:54 น. 27.145.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:30:09 น. 27.145.xxx.xxx
12 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 16 ต.ค. 2561 เวลา 15:05:04 น. 203.157.xxx.xxx
13 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 19 ต.ค. 2561 เวลา 14:56:50 น. 203.157.xxx.xxx