คำสั่งราชการ
 
สธ 0227/ว 595 ลว. 27 ก.พ. 61 - ส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, ผอ.รพ.สุโขทัย
2 มีนาคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
245
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 08:45:34 น. 124.122.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 08:53:30 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 09:19:03 น. 203.157.xxx.xxx
4 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 10:02:14 น. 116.58.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 15:31:42 น. 203.157.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 14:51:16 น. 27.145.xxx.xxx
7 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 7 มี.ค. 2561 เวลา 10:35:41 น. 203.157.xxx.xxx
8 ฐิิติวรดา จึ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 7 มี.ค. 2561 เวลา 13:31:56 น. 61.19.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 13 มี.ค. 2561 เวลา 13:08:39 น. 203.157.xxx.xxx
10 ชาติชาย สมวานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 เวลา 15:03:07 น. 203.157.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:25:59 น. 27.145.xxx.xxx