คำสั่งราชการ
 
สธ 0227/ว 221 ลว. 28 ก.พ. 61 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
2 มีนาคม 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
242
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:48:47 น. 182.53.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:56:57 น. 203.157.xxx.xxx
3 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:57:27 น. 116.58.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 14:07:46 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 15:08:48 น. 124.122.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 15:36:44 น. 203.157.xxx.xxx
7 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 5 มี.ค. 2561 เวลา 11:15:50 น. 182.53.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 5 มี.ค. 2561 เวลา 14:19:26 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 14:35:57 น. 27.145.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 มี.ค. 2561 เวลา 16:25:44 น. 203.157.xxx.xxx
11 วรรณฤดี เมืองอินทร์ สสจ.เพชรบูรณ์ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:16:42 น. 203.157.xxx.xxx
12 อุมาพร วงศาสัก สสจ.พิษณุโลก 14 มี.ค. 2561 เวลา 10:49:46 น. 203.157.xxx.xxx
13 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 19 มี.ค. 2561 เวลา 13:56:40 น. 159.192.xxx.xxx
14 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 21 มี.ค. 2561 เวลา 08:48:11 น. 61.19.xxx.xxx
15 อุมาพร วงศาสัก สสจ.พิษณุโลก 21 มี.ค. 2561 เวลา 18:12:38 น. 27.145.xxx.xxx
16 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ สสจ.พิษณุโลก 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:01:12 น. 203.157.xxx.xxx
17 วรุนทิพย์ อยู่ชื่น รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 15:46:25 น. 27.145.xxx.xxx
18 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:14:21 น. 61.19.xxx.xxx
19 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:29:14 น. 61.19.xxx.xxx
20 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:05:56 น. 61.19.xxx.xxx
21 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ก.พ. 2562 เวลา 13:05:25 น. 61.19.xxx.xxx
22 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:35:09 น. 61.19.xxx.xxx