คำสั่งราชการ
 
สธ 0227/ว 622 ลว. 28 ก.พ. 61 - ส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศศและขอรับเงินประจำตำแหน่งของเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
2 มีนาคม 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
325
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:57:57 น. 116.58.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:58:04 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มี.ค. 2561 เวลา 14:08:04 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 14:16:39 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 15:04:14 น. 124.122.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 15:38:36 น. 203.157.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 2 มี.ค. 2561 เวลา 17:53:21 น. 203.157.xxx.xxx
8 เนตรนภา พรหมรักษา รพ.เพชรบูรณ์ 4 มี.ค. 2561 เวลา 15:19:48 น. 159.192.xxx.xxx
9 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 5 มี.ค. 2561 เวลา 11:17:08 น. 182.53.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 5 มี.ค. 2561 เวลา 14:16:58 น. 203.157.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 14:38:24 น. 27.145.xxx.xxx
12 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 เวลา 15:41:44 น. 116.58.xxx.xxx
13 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 26 มี.ค. 2561 เวลา 12:05:31 น. 182.53.xxx.xxx
14 มยุรี จันทร์โท รพ.เพชรบูรณ์ 29 มี.ค. 2561 เวลา 17:08:43 น. 182.53.xxx.xxx
15 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ สสจ.พิษณุโลก 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:02:01 น. 203.157.xxx.xxx
16 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 25 พ.ค. 2561 เวลา 16:52:43 น. 122.154.xxx.xxx
17 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 5 ก.ค. 2561 เวลา 14:55:20 น. 203.157.xxx.xxx
18 สมยศ เอี่ยมประพันธ์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09:47:15 น. 114.109.xxx.xxx
19 สมยศ เอี่ยมประพันธ์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09:49:38 น. 114.109.xxx.xxx
20 สมยศ เอี่ยมประพันธ์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09:55:01 น. 114.109.xxx.xxx
21 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 ส.ค. 2561 เวลา 14:36:20 น. 122.154.xxx.xxx
22 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:28:15 น. 27.145.xxx.xxx
23 นันทิยา แก้วจันทร์เพชร สสจ.ตาก 19 ต.ค. 2561 เวลา 08:43:09 น. 203.157.xxx.xxx
24 นางสาวปรียารัตน์ ฟักทองอยู่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 พ.ย. 2561 เวลา 15:32:34 น. 61.19.xxx.xxx
25 น้ำอ้อย อินทับทิม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ธ.ค. 2561 เวลา 11:51:47 น. 122.154.xxx.xxx
26 น้ำอ้อย อินทับทิม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ธ.ค. 2561 เวลา 11:54:53 น. 122.154.xxx.xxx
27 มยุรี จันทร์โท รพ.เพชรบูรณ์ 2 ม.ค. 2562 เวลา 12:17:13 น. 101.108.xxx.xxx
28 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:15:35 น. 61.19.xxx.xxx
29 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:29:54 น. 61.19.xxx.xxx
30 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:06:17 น. 61.19.xxx.xxx
31 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ก.พ. 2562 เวลา 13:02:30 น. 61.19.xxx.xxx
32 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 24 เม.ย. 2562 เวลา 13:33:42 น. 203.157.xxx.xxx
33 ภมรรัตน์ สิงหเดช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 1 พ.ค. 2562 เวลา 15:18:03 น. 61.19.xxx.xxx
34 เมธาวี กิปัญญา สสจ.ตาก 30 พ.ค. 2562 เวลา 10:22:42 น. 203.157.xxx.xxx
35 เมธาวี กิปัญญา สสจ.ตาก 30 พ.ค. 2562 เวลา 14:08:28 น. 203.157.xxx.xxx