คำสั่งราชการ
 
ที่สธ 0227/ว.657 ลว. 5 มี.ค. 61 - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
6 มีนาคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
372
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 6 มี.ค. 2561 เวลา 10:50:45 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 11:03:38 น. 27.145.xxx.xxx
3 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 มี.ค. 2561 เวลา 11:26:23 น. 118.174.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 11:36:50 น. 203.157.xxx.xxx
5 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 6 มี.ค. 2561 เวลา 11:36:55 น. 122.154.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 6 มี.ค. 2561 เวลา 12:39:48 น. 203.157.xxx.xxx
7 ดวงหทัย จันทร์เชื้อ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 11 มี.ค. 2561 เวลา 15:39:49 น. 223.207.xxx.xxx
8 พิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 13 มี.ค. 2561 เวลา 09:54:42 น. 203.157.xxx.xxx
9 นุชรา แควน้อย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 09:42:58 น. 124.122.xxx.xxx
10 ปณิตา ภุมรินทร์พงศ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22 มี.ค. 2561 เวลา 15:10:44 น. 118.172.xxx.xxx
11 มยุรี จันทร์โท รพ.เพชรบูรณ์ 17 เม.ย. 2561 เวลา 16:15:53 น. 182.53.xxx.xxx
12 ธีระกุล น้อยยม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 27 เม.ย. 2561 เวลา 11:57:01 น. 27.55.xxx.xxx
13 พิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 3 พ.ค. 2561 เวลา 10:36:21 น. 203.157.xxx.xxx
14 สมฤดี อภิมา สสจ.ตาก 10 พ.ค. 2561 เวลา 09:41:08 น. 203.157.xxx.xxx
15 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 31 พ.ค. 2561 เวลา 11:02:51 น. 1.46.xxx.xxx
16 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 มิ.ย. 2561 เวลา 14:41:44 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางสาวจุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 17 ก.ค. 2561 เวลา 16:38:44 น. 203.157.xxx.xxx
18 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 19 ก.ค. 2561 เวลา 03:50:32 น. 96.30.xxx.xxx
19 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 24 ก.ค. 2561 เวลา 09:14:51 น. 203.157.xxx.xxx
20 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 3 ส.ค. 2561 เวลา 10:00:41 น. 203.157.xxx.xxx
21 สมฤดี อภิมา สสจ.ตาก 3 ส.ค. 2561 เวลา 14:46:41 น. 203.157.xxx.xxx
22 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 14 ส.ค. 2561 เวลา 13:08:54 น. 203.157.xxx.xxx
23 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 15 ส.ค. 2561 เวลา 13:15:15 น. 203.157.xxx.xxx
24 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 ส.ค. 2561 เวลา 11:18:12 น. 182.232.xxx.xxx
25 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 ส.ค. 2561 เวลา 11:50:03 น. 182.232.xxx.xxx
26 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 21 ส.ค. 2561 เวลา 14:20:48 น. 1.46.xxx.xxx
27 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 14:50:17 น. 27.145.xxx.xxx
28 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 15:23:33 น. 27.145.xxx.xxx
29 สวัสดิ์ ขวัญเปรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 16:44:47 น. 27.145.xxx.xxx
30 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:34:23 น. 27.145.xxx.xxx
31 สุทธิรัตน์ พะโพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 23 ส.ค. 2561 เวลา 10:02:08 น. 61.19.xxx.xxx
32 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 27 ส.ค. 2561 เวลา 10:05:52 น. 203.157.xxx.xxx
33 นางสาวปรียารัตน์ ฟักทองอยู่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 20 พ.ย. 2561 เวลา 15:35:22 น. 61.19.xxx.xxx
34 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 12 ธ.ค. 2561 เวลา 14:25:12 น. 61.19.xxx.xxx
35 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ธ.ค. 2561 เวลา 09:01:06 น. 61.19.xxx.xxx
36 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ธ.ค. 2561 เวลา 09:52:50 น. 61.19.xxx.xxx
37 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 28 ธ.ค. 2561 เวลา 12:15:36 น. 61.19.xxx.xxx
38 สมาพร เกษเทศ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:05:05 น. 110.77.xxx.xxx
39 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 5 ม.ค. 2562 เวลา 09:30:33 น. 61.19.xxx.xxx
40 วีระพงษ์ ปิ่นเมือง สสจ.เพชรบูรณ์ 15 ม.ค. 2562 เวลา 11:18:20 น. 1.47.xxx.xxx
41 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:06:48 น. 61.19.xxx.xxx
42 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 29 ม.ค. 2562 เวลา 15:28:21 น. 203.157.xxx.xxx
43 ทิพวรรณ บุญเทียน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 31 ม.ค. 2562 เวลา 09:29:25 น. 124.122.xxx.xxx
44 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ก.พ. 2562 เวลา 13:01:18 น. 61.19.xxx.xxx
45 นงคราญ วันจีนา รพ.พุทธชินราช 11 มี.ค. 2562 เวลา 11:35:33 น. 61.19.xxx.xxx
46 จิระประภา วิเศษสรรค์ รพ.พุทธชินราช 1 เม.ย. 2562 เวลา 09:09:20 น. 61.19.xxx.xxx
47 พิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 17 พ.ค. 2562 เวลา 10:22:54 น. 203.157.xxx.xxx
48 พนิตนาฏ ตะกรุดแก้ว รพ.เพชรบูรณ์ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:26:35 น. 223.24.xxx.xxx
49 ชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 4 มิ.ย. 2562 เวลา 19:53:59 น. 159.192.xxx.xxx