สรุปวาระการประชุม
 
สธ0227/ว2200 ลว. 19 ก.ค. 61 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 คั้งที่ 6/2561 สสจ. รพศ รพท
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
19 กรกฎาคม 2561
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
159
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 19 ก.ค. 2561 เวลา 14:49:08 น. 203.157.xxx.xxx
2 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ก.ค. 2561 เวลา 14:50:14 น. 122.154.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 19 ก.ค. 2561 เวลา 14:55:53 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 19 ก.ค. 2561 เวลา 15:11:11 น. 124.122.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 19 ก.ค. 2561 เวลา 15:11:29 น. 159.192.xxx.xxx
6 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ค. 2561 เวลา 16:09:39 น. 122.154.xxx.xxx
7 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 19 ก.ค. 2561 เวลา 23:35:07 น. 96.30.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ก.ค. 2561 เวลา 08:58:04 น. 203.157.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ก.ค. 2561 เวลา 13:50:15 น. 119.42.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 8 ส.ค. 2561 เวลา 19:20:09 น. 125.26.xxx.xxx
11 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:34:12 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2561 เวลา 10:22:10 น. 203.157.xxx.xxx
13 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2561 เวลา 10:36:46 น. 203.157.xxx.xxx
14 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 6 ก.ย. 2561 เวลา 10:36:47 น. 203.157.xxx.xxx
15 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 19:48:44 น. 61.19.xxx.xxx
16 นันทนา เรืองสกุล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 9 ม.ค. 2562 เวลา 11:33:47 น. 61.19.xxx.xxx
17 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:20:59 น. 61.19.xxx.xxx