หนังสือราชการ
 
สธ 0238/ว106 ลว. 21 ม.ค. 59 - ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเชื้อดื้อยาและป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต (แก้ไขหนังสือ สธ 0238/ว85 ลว. 19 ม.ค. 2559)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
22 มกราคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
238
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 19 ม.ค. 2559 เวลา 16:40:31 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุรีย์รัตน์ สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ม.ค. 2559 เวลา 16:59:37 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ม.ค. 2559 เวลา 17:03:22 น. 182.53.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 19 ม.ค. 2559 เวลา 18:48:58 น. 61.19.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ม.ค. 2559 เวลา 08:33:28 น. 112.143.xxx.xxx
6 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 08:53:20 น. 203.157.xxx.xxx
7 อังคณา ชมภูง้าว รพ.แม่สอด 20 ม.ค. 2559 เวลา 09:02:52 น. 180.183.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 09:37:03 น. 118.173.xxx.xxx
9 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 20 ม.ค. 2559 เวลา 09:43:22 น. 203.157.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ม.ค. 2559 เวลา 09:45:25 น. 1.20.xxx.xxx
11 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ม.ค. 2559 เวลา 11:08:26 น. 110.77.xxx.xxx
12 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 09:30:33 น. 1.20.xxx.xxx
13 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 21 ม.ค. 2559 เวลา 09:43:27 น. 110.77.xxx.xxx
14 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 09:54:46 น. 203.157.xxx.xxx
15 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:32:28 น. 203.157.xxx.xxx
16 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:34:35 น. 182.53.xxx.xxx
17 อังคณา ชมภูง้าว รพ.แม่สอด 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:36:25 น. 180.183.xxx.xxx
18 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:49:38 น. 112.143.xxx.xxx
19 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:51:39 น. 112.143.xxx.xxx
20 สุรีย์รัตน์ สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:56:13 น. 203.157.xxx.xxx
21 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 21 ม.ค. 2559 เวลา 11:51:12 น. 61.19.xxx.xxx
22 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ม.ค. 2559 เวลา 16:15:43 น. 110.77.xxx.xxx
23 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2559 เวลา 08:51:32 น. 118.173.xxx.xxx
24 สุรีย์รัตน์ สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 22 ม.ค. 2559 เวลา 11:53:34 น. 203.157.xxx.xxx
25 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2559 เวลา 14:15:14 น. 110.77.xxx.xxx
26 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ม.ค. 2559 เวลา 14:33:28 น. 112.143.xxx.xxx
27 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 25 ม.ค. 2559 เวลา 10:04:47 น. 101.109.xxx.xxx
28 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 ก.พ. 2559 เวลา 09:29:14 น. 112.143.xxx.xxx