สรุปวาระการประชุม
 
สธ0227/ว2340 ลว. 31 ก.ค. 61 - ขอส่งรายงานการประชุมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
เรียน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
31 กรกฎาคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
128
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 31 ก.ค. 2561 เวลา 16:38:40 น. 124.122.xxx.xxx
2 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ก.ค. 2561 เวลา 16:38:43 น. 122.154.xxx.xxx
3 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 2561 เวลา 00:22:02 น. 96.30.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 1 ส.ค. 2561 เวลา 08:47:15 น. 203.157.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 1 ส.ค. 2561 เวลา 12:59:16 น. 203.157.xxx.xxx
6 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 2561 เวลา 13:37:17 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 8 ส.ค. 2561 เวลา 19:32:01 น. 125.26.xxx.xxx
8 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:32:55 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 ส.ค. 2561 เวลา 15:58:16 น. 203.157.xxx.xxx
10 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 5 ก.ย. 2561 เวลา 11:24:13 น. 203.157.xxx.xxx
11 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 6 ก.ย. 2561 เวลา 14:55:15 น. 159.192.xxx.xxx
12 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 6 ก.ย. 2561 เวลา 14:58:31 น. 180.183.xxx.xxx
13 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 19:49:40 น. 61.19.xxx.xxx
14 นันทนา เรืองสกุล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:25:36 น. 61.19.xxx.xxx
15 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:26:10 น. 61.19.xxx.xxx