หนังสือราชการ
 
สธ 0238/ว 107 ลว. 21 ม.ค. 59 - ส่งรายงานการประชุม CKD เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
21 มกราคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
211
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 21 ม.ค. 2559 เวลา 09:44:43 น. 110.77.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:22:47 น. 101.51.xxx.xxx
3 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:32:57 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:32:59 น. 182.53.xxx.xxx
5 อังคณา ชมภูง้าว รพ.แม่สอด 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:38:18 น. 180.183.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:52:46 น. 112.143.xxx.xxx
7 สุรีย์รัตน์ สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ม.ค. 2559 เวลา 10:58:23 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 21 ม.ค. 2559 เวลา 11:55:48 น. 61.19.xxx.xxx
9 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ม.ค. 2559 เวลา 16:16:16 น. 110.77.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2559 เวลา 08:54:38 น. 118.173.xxx.xxx
11 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2559 เวลา 10:46:57 น. 110.77.xxx.xxx
12 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2559 เวลา 14:07:31 น. 110.77.xxx.xxx
13 a a สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 27 ม.ค. 2559 เวลา 21:50:01 น. 182.53.xxx.xxx
14 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ม.ค. 2559 เวลา 09:35:36 น. 110.77.xxx.xxx
15 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ม.ค. 2559 เวลา 16:32:20 น. 110.77.xxx.xxx
16 จุไรรัตน์ สุขไสย รพ.สุโขทัย 1 มี.ค. 2559 เวลา 16:25:20 น. 182.53.xxx.xxx