สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว2488 ลว. 15 ส.ค. 61 - ส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU-AMR) เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3และครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
15 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
119
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:21 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:07:52 น. 203.157.xxx.xxx
3 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:27:49 น. 122.154.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 15 ส.ค. 2561 เวลา 11:13:15 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 15 ส.ค. 2561 เวลา 11:15:16 น. 203.157.xxx.xxx
6 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 ส.ค. 2561 เวลา 11:37:49 น. 124.122.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 ส.ค. 2561 เวลา 15:55:53 น. 203.157.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ส.ค. 2561 เวลา 14:00:06 น. 110.78.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 5 ก.ย. 2561 เวลา 22:46:49 น. 125.24.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 19:50:43 น. 61.19.xxx.xxx