สรุปวาระการประชุม
 
สธ0027/ว2800 ลว. 11 ก.ย. 61 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่7
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
11 กันยายน 2561
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
134
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:24:36 น. 61.7.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:25:16 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:29:06 น. 203.157.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ก.ย. 2561 เวลา 15:20:09 น. 203.157.xxx.xxx
5 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ก.ย. 2561 เวลา 15:23:58 น. 122.154.xxx.xxx
6 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ก.ย. 2561 เวลา 09:05:29 น. 122.154.xxx.xxx
7 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ก.ย. 2561 เวลา 10:41:10 น. 203.157.xxx.xxx
8 ประธาน สายทอง รพ.สุโขทัย 20 ก.ย. 2561 เวลา 15:45:04 น. 1.2.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 19:37:43 น. 61.19.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 19:51:30 น. 61.19.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 ต.ค. 2561 เวลา 08:23:18 น. 1.46.xxx.xxx
12 จิระประภา วิเศษสรรค์ รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 12:01:12 น. 61.19.xxx.xxx
13 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:16:42 น. 61.19.xxx.xxx
14 นันทนา เรืองสกุล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 9 ม.ค. 2562 เวลา 13:31:28 น. 61.19.xxx.xxx