ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รมว.สธ.ชื่นชมนวัตกรรม Smart Digital Health เขตสุขภาพที่ 2
18 กันยายน 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
73


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 2 นำเทคโนโลยีพัฒนาระบบบริการ สร้างแอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ดูแลสุขภาพประชาชนเชื่อมโยงสถานบริการทุกระดับ ตั้งเป้าให้ครอบคลุม 5 จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

          วันนี้ (17 กันยายน 2561) ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนา Smart Digital Health RH2 เขตสุขภาพที่ 2 ว่า การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข โดยนำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว

           ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า เขตสุขภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการสร้างแอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ทำให้ประชาชนติดต่อสื่อสาร ขอรับบริการ และรับคำปรึกษาจากบุคลากรการแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด มีข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น กรณีฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับระบบ 1669 ขณะที่บุคลากรสุขภาพใช้แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและประชาชน ติดต่อสื่อสาร ให้บริการ รวมถึงวางแผนจัดบริการได้ตรงความต้องการ สามารถเชื่อมโยงบริการระหว่างสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยแผนการพัฒนาได้นำ Big Data และเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพอีกด้วย ซึ่งสุดท้ายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการรับบริการ และเสริมส่งให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น

     ผลการทดลองนำร่องใช้จังหวัดพิษณุโลก พบว่าได้ผลดี สามารถขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพประชาชนในประเด็นอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น สามารถสร้างคุณค่าในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจรูปแบบธุรกิจบริการสุขภาพได้ สุดท้ายจะช่วยเสริมและรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตกของรัฐบาลอีกด้วย

          ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า ลักษณะเด่นของการพัฒนา Smart Digital Health RH2 มีหลายประการ เช่น แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ทำให้เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้ป่วยไม่ต้องพกบัตรประจำตัวหรือบัตรนัดอีกต่อไป และแอปพลิเคชันนี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบริการระหว่างสถานพยาบาลเข้าด้วยกัน การให้บริการร่วมจึงทำได้อย่างเต็มที่ ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ พร้อมมีระบบรักษาความลับผู้ป่วยเป็นอย่างดี ลักษณะเด่นอีกประการคือการจัดการ Big Data และเทคโนโลยี AI, IoT จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ลึกซึ้ง หลายแง่มุม เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุม 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 2 คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกระดับ 673 โรงพยาบาล มีการใช้แอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณในการทำงานเพื่อดูแลประชาชน และประชาชนใช้แอปพลิเคชันนี้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 50,000 คน การพัฒนายังจะทำให้มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงความต้องการใช้งาน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

* ที่มา กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  17 กันยายน 2561

เอกสารแนบ
 ไม่มีเอกสารแนบ