หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว2868 ลว. 18 ก.ย. 61 - ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
18 กันยายน 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
86
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. 2561 เวลา 13:13:21 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:16:06 น. 203.157.xxx.xxx
3 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:25:47 น. 203.157.xxx.xxx
4 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ก.ย. 2561 เวลา 15:51:38 น. 122.154.xxx.xxx
5 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. 2561 เวลา 22:22:02 น. 58.97.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:42:07 น. 203.157.xxx.xxx
7 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ก.ย. 2561 เวลา 10:58:52 น. 122.154.xxx.xxx