หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว2964 ลว. 26 ก.ย. 61 - ขอเลื่อนประชุมจัดทำแผน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
26 กันยายน 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
106
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 26 ก.ย. 2561 เวลา 13:54:30 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 26 ก.ย. 2561 เวลา 14:00:00 น. 122.154.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 26 ก.ย. 2561 เวลา 14:05:33 น. 203.157.xxx.xxx
4 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 26 ก.ย. 2561 เวลา 15:06:38 น. 122.154.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 26 ก.ย. 2561 เวลา 15:17:11 น. 203.157.xxx.xxx
6 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 26 ก.ย. 2561 เวลา 16:10:37 น. 27.145.xxx.xxx
7 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 26 ก.ย. 2561 เวลา 16:15:50 น. 27.145.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 26 ก.ย. 2561 เวลา 18:55:24 น. 61.19.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 26 ก.ย. 2561 เวลา 19:23:32 น. 61.19.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 26 ก.ย. 2561 เวลา 19:29:52 น. 61.19.xxx.xxx
11 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:38:16 น. 203.157.xxx.xxx
12 ภูริชญ์ พุกแป้น รพ.สุโขทัย 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:54:58 น. 203.157.xxx.xxx
13 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 27 ก.ย. 2561 เวลา 09:43:11 น. 1.0.xxx.xxx
14 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 27 ก.ย. 2561 เวลา 10:03:04 น. 180.183.xxx.xxx
15 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ก.ย. 2561 เวลา 10:15:45 น. 61.19.xxx.xxx
16 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 ต.ค. 2561 เวลา 09:14:19 น. 122.154.xxx.xxx