หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๗/ว ๒๙๗๖ ลว. 28 ก.ย. 61 - ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
28 กันยายน 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
90
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ก.ย. 2561 เวลา 11:37:15 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2561 เวลา 11:41:57 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 2561 เวลา 13:22:32 น. 203.157.xxx.xxx
4 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ก.ย. 2561 เวลา 13:28:40 น. 122.154.xxx.xxx
5 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 28 ก.ย. 2561 เวลา 14:54:05 น. 203.157.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 1 ต.ค. 2561 เวลา 09:34:43 น. 203.157.xxx.xxx