หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ว3060 ลว. 9 ต.ค. 61 - แนวทางการเสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ งบดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
9 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
91
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 9 ต.ค. 2561 เวลา 11:52:24 น. 61.19.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 ต.ค. 2561 เวลา 13:11:32 น. 203.157.xxx.xxx
3 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 9 ต.ค. 2561 เวลา 13:12:49 น. 118.172.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 9 ต.ค. 2561 เวลา 13:21:18 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 9 ต.ค. 2561 เวลา 14:08:02 น. 122.154.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ต.ค. 2561 เวลา 14:32:41 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 9 ต.ค. 2561 เวลา 15:01:28 น. 180.183.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 ต.ค. 2561 เวลา 15:32:04 น. 124.122.xxx.xxx
9 วันทนีย์ อ่อนนวล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 ต.ค. 2561 เวลา 15:34:40 น. 122.154.xxx.xxx
10 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ต.ค. 2561 เวลา 15:35:40 น. 122.154.xxx.xxx
11 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 9 ต.ค. 2561 เวลา 15:45:01 น. 203.157.xxx.xxx
12 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 15:20:24 น. 203.157.xxx.xxx
13 สุชาดา ศรีสุโข รพ.แม่สอด 19 ต.ค. 2561 เวลา 14:53:31 น. 159.192.xxx.xxx