หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0227/ ว 3082 ลว. 10 ต.ค. 61 - ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
10 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
81
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 10 ต.ค. 2561 เวลา 09:27:30 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันทนีย์ อ่อนนวล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10 ต.ค. 2561 เวลา 09:42:14 น. 122.154.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 09:47:55 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 10 ต.ค. 2561 เวลา 10:03:20 น. 159.192.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 10:15:46 น. 122.154.xxx.xxx
6 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 10:38:55 น. 118.172.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 11:39:53 น. 124.122.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ต.ค. 2561 เวลา 12:24:30 น. 61.19.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 14:54:18 น. 203.157.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2561 เวลา 15:13:29 น. 203.157.xxx.xxx
11 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:15:10 น. 122.154.xxx.xxx