หนังสือราชการ
 
ที่สธ 0227/ว3109 ลว. 12 ต.ค. 61 - แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
12 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
93
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 16:05:26 น. 122.154.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 12 ต.ค. 2561 เวลา 16:10:13 น. 180.183.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 16:18:05 น. 122.154.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 16:20:05 น. 203.157.xxx.xxx
5 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 17:10:34 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ต.ค. 2561 เวลา 09:04:17 น. 61.19.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 15 ต.ค. 2561 เวลา 09:57:31 น. 182.53.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ต.ค. 2561 เวลา 08:46:31 น. 27.145.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ต.ค. 2561 เวลา 08:59:36 น. 203.157.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ต.ค. 2561 เวลา 09:50:27 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ต.ค. 2561 เวลา 09:25:48 น. 122.154.xxx.xxx
12 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 17 ต.ค. 2561 เวลา 13:13:25 น. 203.157.xxx.xxx